Podaci o MS OS na remote serveru

Ovo može, samo ako ste u comandnoj liniji logovani kao domenski user, sa nalogom koji ima prava da vidi ove podatke (označila sam podatke koji su meni bitni) :

C:\>systeminfo /s tsaprojectm

Host Name: MOJ.SERVER
OS Name: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
OS Version: 6.3.9600 N/A Build 9600
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
…..
Original Install Date: 16.07.2018, 13:25:51
…..
System Type: x64-based PC
Processor(s): 2 Processor(s) Installed.
[01]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 0 GenuineIntel ~2600 Mhz
[02]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 0 GenuineIntel ~2600 Mhz
BIOS Version: Phoenix Technologies LTD 6.00, 21.09.2015
…..
Time Zone: (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Total Physical Memory: 25,600 MB
Available Physical Memory: 729 MB
Virtual Memory: Max Size: 57,623 MB
Virtual Memory: Available: 7,050 MB
Virtual Memory: In Use: 50,573 MB
Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Domain: moj.domen
Logon Server: N/A
Hotfix(s): 199 Hotfix(s) Installed.
[01]: KB2894852
…..

A na lokalnoj mašini, kao Administrator u CLI :

C:\>echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%
AMD64

Dobar link.

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Heklanje 93 : pojas

Bilo mi je dosadno, to mi je jedino opravdanje 😉

Broš koristim da bih zakačila pojas (slika dole).
Posted in Odmor | Tagged , , | Leave a comment

MS SQL server verzija

Kako naći verziju MS SQL servera, bilo da je server up ili down?

Odličan link!

Remotely :

a) Korišćenjem MS SQM SMS-a i upita “select @@version

b) Kroz PowerShell pokrenut kao MS SQL administrator, sa upitom : “

PS D:\Skriptici> invoke-sqlcmd -query “select @@version” -serverinstance “mojserver.mojdomen”

Microsoft SQL Server 2016 (RTM-GDR) (KB4019088) – 13.0.1742.0 (X64) …

Direktno logovani na MS SQL server :

a) Pronaći fajl sqlservr.exe, i videti njegove “Properties/Details/Product version”. To je prilično dugačak broj, sa tačkama između sekvenci. Ovako se tumači :

  • 8.0 for SQL Server 2000
  • 9.0 for SQL Server 2005
  • 10.0 for SQL Server 2008
  • 10.5 for SQL Server 2008 R2
  • 11.0 for SQL Server 2012
  • 12.0 for SQL Server 2014
  • 13.0 for SQL Server 2016
  • 14.0 for SQL Server 2017

 

 

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Total Commander 7.5 i veličina foldera

Ja mnogo koristim TC, jer ima FENOMENALNU stavku, da kad kopira sadržaj na drugu lokaciju na kojoj se već nalazi starija verzija istog, ima opciju da kopira SAMO fajlove koji su se u međuvremenu promenili 🙂

Ali meni treba da vidim veličinu prikazanih foldera.
Način 1
Kako inače izgleda :

A kad se pritisne kombinacija tastera : Shift+Alt+Enter :

Dobar link1 i link2.
Način 2
a) Obeležiti folder za koji želimo podatke
b) Pritisnuti istovremeno tastere Ctrl+Q
c) U drugoj polovini TC-a (gde nije odabrani folder) pojaviće se podaci o odabranom folderu :

Dobar link.
d) Iz ovog prikaza se izlazi opet kombinacijom istih tastera Ctrl+Q
Način 3
Instalirati plugin kojim se vizualizuje veličina foldera unutar drugog foldera.
Uputstvo je na ovom linku.
Koristi se isto kao predhodni (Ctrl+Q), samo što daje vizuelni prikaz veličine fajlova (bar graf ili pitica) 🙂

Posted in Windows | Tagged , , , | Leave a comment

Cisco Jabber

Imala sam problema sa intalacijom verzije Jabber 11.0 na WIN 7 korisničku mašinu.
Ja da počnem instalaciju (iz msi fajla), servis uporno tvrdi da je još neka instalacija aktivna, a nije.

1) Ako se ovo UPORNO dešava, ili se javlja greška 1719 u “Event Viewer-u”, treba ponovo registrovati Windows Installer (link) :
Pokrenuti CMD kao Administrator.
Run the following commands:
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver
Restart the computer.
Retry installation.

2) Ja ponovo počnem instalaciju, i to stooojjjiiiii.
Videti eventualno da se isključi AV, ako postoji.
Ako kompjuter nije u AD-u, OBAVEZNO instalaciju pokrenuti kao domenski korisnik (koji će kasnoije koristiti Jabber).

3) Problem pri pokretanju, ako PC nije u AD-u :
Pokrenuti Jabber iz komandne linije, kao nalog iz AD-a (kako koj ćete kasnije koristiti Jabber) :
C:\>runas /netonly /user:moj.domen\moj.nalog “C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\CiscoJabber.exe”
(C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber – folder gde se program instalirao)

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

SWAP memory on WIN servers

Obično je kod WIN servera u pitanju fajl : C:\pagefile.sys
Najbolja praksa što se SWAP-a kod WIN servera tiče (link) :
a) Make your page file a fixed size and make your page file size roughly between 1,5 and 2,5 times larger than the amount of physical RAM.
b) Place your page file on a separate partition (or volume) to prevent page file defragmentation.
Posle promene SWAP-a (veličina i/ili lokacija) mora se uraditi reset.

Može se videti na više načina :

1. RD na server (link)2. RD na server, i u “Run” opciju ukucati msinfo32.
Interesuje nas podatak pod “Page File Space”.
3. RD na server, pa iz komandne linije (interesuje nas prva stavka, i ona je data u (MB)) :
C:\PSTools>wmic.exe pagefile list /format:list
AllocatedBaseSize=8142
CurrentUsage=3472
Description=C:\pagefile.sys
InstallDate=20160210201940.176811+060
Name=C:\pagefile.sys
PeakUsage=4479
Status=
TempPageFile=FALSE

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on SWAP memory on WIN servers

Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link).
ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku!

1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu videti kao grafik, tj za taj vremenski period se podaci više ne skupljaju)

2. Nema alata koji to radi, nego se koristi komanda iz CLI (link) :
a) Otići u folder gde se izveštaj nalazi
C:\Users\veldaebel>cd C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001
b) Prebaciti fajl u CSV (comma separated values) format :
C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001>relog DataCollector01.blg -f csv -o test.csv
Input
—————-
File(s):
DataCollector01.blg (Binary)
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
100.00%
Output
—————-
File: test.csv
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
The command completed successfully.
c) Ovaj fajl se onda lako uvlači u Excel.

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

SQL DB (2014) Backup

Vrste backup-a SQL baze (I) :
* Običan backup (link)
* Copy-only backup – backup that is independent of the sequence of conventional SQL Server backups. Usually, taking a backup changes the database and affects how later backups are restored. However, occasionally, it is useful to take a backup for a special purpose without affecting the overall backup and restore procedures for the database. Copy-only backups serve this purpose (link).

Vrste backup-a SQL baze (II) :
* Full backup – FULL backup UVEK ima ekstenziju .bak
* Differential backup

Šta sve može da se backup-uje :
* DataBase
* (Transakcioni) Log – UVEK ima ekstenziju .trn

Kako može da se uradi backup SQL DB :
* PowerShell
* MS SQL SMS (najjednostavnije) : jednokratno ili kao job (scheduled backup)
Jednokratni backup odabrane baze :

Tu se onda definiše kakav backup hoćemo (full ili differential/DB ili log), gde backup treba da se smesti (lokacija, tj lokalna mašina (onda obavezno kreirati potrebne foldere), URL u mreži, itd), da li će se backup kompresovati ili ne (trebalo bi da se kompresuje). Takođe bi bilo dobro da se jednom urađeni backup verifikuje :

Ako se pravi backup koji treba redovno da se obavlja, on se definiše kao job :

Ili se definiše kroz “Maintenance Plan” (što ja ne radim).

Dobar link koji definiše razne vrste backup-a i daje neke preporuke vezane za iste.

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL DB (2014) Backup

PowerShell i loop kroz spisak servera

Dobri linkovi : link1, link2

I evo PS skriptića koji vrti petlju sa dva člana :
param(
[string]$pauza = “———-“
)

$spisakservera = @(“mojserver1.mojdomen”,”mojserver2.mojdomen”)

for ($i=0; $i -lt 2; $i++) {
$pauza
$spisakservera[$i]
$pauza
Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS KB from sys.master_files where name != ‘master’ AND name != ‘mastlog’ AND name != ‘tempdev’ AND name != ‘templog’ AND name != ‘modeldev’ AND name != ‘modellog’ AND name != ‘MSDBData’ AND name != ‘MSDBLog’;” -ServerInstance $spisakservera[$i]
}

Paziti samo, neke verzije SQL servera NEMAJU sys.master_files, ili u njemu nemaju imena svih svojih baza.
SQL 2012 koristiti sys.master_files
SQL 2008 koristiti sys.databases (tu istina nema podataka o veličinama baza, samo o imenima)
SQL 2008+2000 koristiti sysdatabases

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on PowerShell i loop kroz spisak servera

Definicija parametara za PowerShell

[int]$variable # 32-bit integer mit Vorzeichen
[long]$variable # 64-bit integer mit Vorzeichen
[string]$variable # string mit unicode characters
[char]$variable # A unicode 16-bit character
[byte]$variable # 8-bit Zahl
[bool]$variable # Boolean True/False
[decimal]$variable # 128-bit Dezimalzahl
[single]$variable # Single-precision 32-bit Fließkommazahl
[double]$variable # Double-precision 64-bit Fließkommazahl
[xml]$variable # Xml object
[array]$variable # Array
[hashtable]$variable # Hashtabelle

# Denkbar sind aber auch Arrays
[String[]]$Userliste

Dobar link.

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Definicija parametara za PowerShell