SCOM i njegov agent na WIN 2008 serveru

Kada se javi problem sa radom SCOM agenta na WIN serveru, treba proveriti njegovo zdravlje.
Evo kako. Ide se kroz SCOM (znači ništa se ne gleda na samom WIN serveru (sem logova)!!!!
WIN server Operations Manager logovi :

SCOM :
1. Ići na stavku “Monitoring :

2. Ići skroz dole, do ove stavke :

3. Videti u kom je stanju agent.

Link1
Link2

Oracle na WIN 7, problemi sa konekcijom preko Oracle SQL Developer-a (2)

Koristim ovaj Oracle tutorial.
##########
Sada treeba da napravim konekciju kroz “Oracle SQL Developer” na moju lokalnu mašinu, sa nalogom “hr” (videti predhodni post)
Javlja mi se greška : “ORA-01031 insufficient privileges”
Moguće rešenje 1 : setovala sam mu lozinku : ALTER USER hr IDENTIFIED BY hr; X
Moguće rešenje 2 : pokušavam da se logujem “as sysdba” X
Moguće rešenje 3 : dodeljujem sysdba prava nalogu koji koristim za kreiranje konekcije :
SQL> grant sysdba to hr;
Grant succeeded. – VV
##########
Kako videti port po kome Oracle baza radi?
Default je 1521.
Opcija 1 : pogledati u listener.ora fajl
Opcija 2 : koristiti komandnu liniju :
C:\>lsnrctl status
…..
STATUS of the LISTENER
————————
…..
Default Service XE
Listener Parameter File C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\network\admin\listener.ora
Listener Log File C:\oraclexe\app\oracle\diag\tnslsnr\CB-IT-010-VELDA\listener\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary…
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1ipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=mojhost.mojdomen)(PORT=1521)))
…..
The command completed successfully
##########
I sada imam novu grešku : “Status : Failure -Test failed: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified”
Link po kome sam zaključila šta da radim.
Izmenila sam postavku u Oracle SQL Developer-u ovako :

Cvrc. X
Opcija 2 : izmena ide.conf fajla koji pripada SQL Developer-u, tj samo dodati u fajl (link) :
AddVMOption -Duser.language=en
AddVMOption -Duser.region=us
Ovo radi!!!!! VV
##########
Kako videti gde su Oracle logovi :
SQL> SHOW PARAMETER AUDIT
NAME TYPE VALUE
———————- ———– ——————————
audit_file_dest string C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\ADMIN\XE\ADUMP
audit_sys_operations boolean FALSE
audit_trail string NONE
Tu bi trebalo promeniti tako da bude audit_trail=OS (link1 i link2), što znači da bi svi audit zapisi išli u OS fajl. Da bi ovo imalo efekta DB treba restartovati :
SQL> alter system set audit_trail=os scope=spfile;
System altered.
SQL> Shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup;
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1068937216 bytes
Fixed Size 2260048 bytes
Variable Size 809501616 bytes
Database Buffers 251658240 bytes
Redo Buffers 5517312 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
Pogledati na lokaciju gde je fajl, ali sa ovako setovanim folder opcijama :

Treba podesiti da se loguje i ono što radi sysdba : ALTER SYSTEM SET audit_sys_operations=TRUE SCOPE=SPFILE;
I opet restart baze…..
##########
I sad se sve loguje u Event Viewer/Windows Logs/Application, ali bez opisa. Greška koja se javlja u Event Log-u WIN 7 :
“The description for Event ID 34 from source Oracle.xe cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted.”

Moguće rešenje 1 (link) /ovo bi trebalo i da daje veću jasnoću logova Oracle-a pod “Event Viewer-om” :
1) Open Registry Editor.
2) Locate and then click the following registry keys :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\eventlog\Security\Microsoft-Windows-Security-Auditing
Right click Microsoft-Windows-Security-Auditing in the left pane, and then click Permissions….
Click the Add… button in the permission dialog.
In the Enter the object names to select box, type Event Log Readers, and then click the Check Names button (paziti, pretraga treba da ide SAMO po lokalnoj mašini!!!).
Click OK to close all dialog windows.
3) Ovo zahteva restart WIN 7 mašine 🙁 X
Dobar link.
##########

Kako videti šta ima od Oracle-a na lokalnoj mašini (WIN 7) (1)

 • Videti čega ima pod My Computer/Manage/Services
 • Koristiti SQL upit da se vide detalji.  

Napomena : Paziti da lokalni nalog koji se koristi bude u ove dve grupe : Administrators i ORA_DBA (Control Panel/User Accounts/Manage User Accounts/Properties/Advanced i tu željenom nalogu dodati sve potrebne grupe.

Otvoriti CLI i logovati se sa podešenim nalogom, obavezno kao sysdba :

C:\>sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Thu Aug 30 13:13:45 2018

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: moj.nalog / as sysdba
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 – 64bit Production

 • Kako videti gde je Oracle home (Rt-Click on Computer/Properties/Advanced system settings/Advanced Tab/Environment Variables/ then check Path Option in the System variables to see Oracle client HOME dir.) :
 • Kako videti podatke o Oracle DB

SQL> select name from V$database;

DBNAME

XE

SQL>

Pošto ja imam default instalaciju, mogu postupati po ovom linku, i omogućiti nalog “hr” sa kojim ću nadalje da radim :

SQL> alter user hr identified by hr account unlock;

User altered.

Podaci o MS OS na remote serveru

Ovo može, samo ako ste u comandnoj liniji logovani kao domenski user, sa nalogom koji ima prava da vidi ove podatke (označila sam podatke koji su meni bitni) :

C:\>systeminfo /s tsaprojectm

Host Name: MOJ.SERVER
OS Name: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
OS Version: 6.3.9600 N/A Build 9600
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
…..
Original Install Date: 16.07.2018, 13:25:51
…..
System Type: x64-based PC
Processor(s): 2 Processor(s) Installed.
[01]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 0 GenuineIntel ~2600 Mhz
[02]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 0 GenuineIntel ~2600 Mhz
BIOS Version: Phoenix Technologies LTD 6.00, 21.09.2015
…..
Time Zone: (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Total Physical Memory: 25,600 MB
Available Physical Memory: 729 MB
Virtual Memory: Max Size: 57,623 MB
Virtual Memory: Available: 7,050 MB
Virtual Memory: In Use: 50,573 MB
Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Domain: moj.domen
Logon Server: N/A
Hotfix(s): 199 Hotfix(s) Installed.
[01]: KB2894852
…..

A na lokalnoj mašini, kao Administrator u CLI :

C:\>echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%
AMD64

Dobar link.

MS SQL server verzija

Kako naći verziju MS SQL servera, bilo da je server up ili down?

Odličan link!

Remotely :

a) Korišćenjem MS SQM SMS-a i upita “select @@version

b) Kroz PowerShell pokrenut kao MS SQL administrator, sa upitom : “

PS D:\Skriptici> invoke-sqlcmd -query “select @@version” -serverinstance “mojserver.mojdomen”

Microsoft SQL Server 2016 (RTM-GDR) (KB4019088) – 13.0.1742.0 (X64) …

Direktno logovani na MS SQL server :

a) Pronaći fajl sqlservr.exe, i videti njegove “Properties/Details/Product version”. To je prilično dugačak broj, sa tačkama između sekvenci. Ovako se tumači :

 • 8.0 for SQL Server 2000
 • 9.0 for SQL Server 2005
 • 10.0 for SQL Server 2008
 • 10.5 for SQL Server 2008 R2
 • 11.0 for SQL Server 2012
 • 12.0 for SQL Server 2014
 • 13.0 for SQL Server 2016
 • 14.0 for SQL Server 2017

 

 

Total Commander 7.5 i veličina foldera

Ja mnogo koristim TC, jer ima FENOMENALNU stavku, da kad kopira sadržaj na drugu lokaciju na kojoj se već nalazi starija verzija istog, ima opciju da kopira SAMO fajlove koji su se u međuvremenu promenili 🙂

Ali meni treba da vidim veličinu prikazanih foldera.
Način 1
Kako inače izgleda :

A kad se pritisne kombinacija tastera : Shift+Alt+Enter :

Dobar link1 i link2.
Način 2
a) Obeležiti folder za koji želimo podatke
b) Pritisnuti istovremeno tastere Ctrl+Q
c) U drugoj polovini TC-a (gde nije odabrani folder) pojaviće se podaci o odabranom folderu :

Dobar link.
d) Iz ovog prikaza se izlazi opet kombinacijom istih tastera Ctrl+Q
Način 3
Instalirati plugin kojim se vizualizuje veličina foldera unutar drugog foldera.
Uputstvo je na ovom linku.
Koristi se isto kao predhodni (Ctrl+Q), samo što daje vizuelni prikaz veličine fajlova (bar graf ili pitica) 🙂

Cisco Jabber

Imala sam problema sa intalacijom verzije Jabber 11.0 na WIN 7 korisničku mašinu.
Ja da počnem instalaciju (iz msi fajla), servis uporno tvrdi da je još neka instalacija aktivna, a nije.

1) Ako se ovo UPORNO dešava, ili se javlja greška 1719 u “Event Viewer-u”, treba ponovo registrovati Windows Installer (link) :
Pokrenuti CMD kao Administrator.
Run the following commands:
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver
Restart the computer.
Retry installation.

2) Ja ponovo počnem instalaciju, i to stooojjjiiiii.
Videti eventualno da se isključi AV, ako postoji.
Ako kompjuter nije u AD-u, OBAVEZNO instalaciju pokrenuti kao domenski korisnik (koji će kasnoije koristiti Jabber).

3) Problem pri pokretanju, ako PC nije u AD-u :
Pokrenuti Jabber iz komandne linije, kao nalog iz AD-a (kako koj ćete kasnije koristiti Jabber) :
C:\>runas /netonly /user:moj.domen\moj.nalog “C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\CiscoJabber.exe”
(C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber – folder gde se program instalirao)

SWAP memory on WIN servers

Obično je kod WIN servera u pitanju fajl : C:\pagefile.sys
Najbolja praksa što se SWAP-a kod WIN servera tiče (link) :
a) Make your page file a fixed size and make your page file size roughly between 1,5 and 2,5 times larger than the amount of physical RAM.
b) Place your page file on a separate partition (or volume) to prevent page file defragmentation.
Posle promene SWAP-a (veličina i/ili lokacija) mora se uraditi reset.

Može se videti na više načina :

1. RD na server (link)2. RD na server, i u “Run” opciju ukucati msinfo32.
Interesuje nas podatak pod “Page File Space”.
3. RD na server, pa iz komandne linije (interesuje nas prva stavka, i ona je data u (MB)) :
C:\PSTools>wmic.exe pagefile list /format:list
AllocatedBaseSize=8142
CurrentUsage=3472
Description=C:\pagefile.sys
InstallDate=20160210201940.176811+060
Name=C:\pagefile.sys
PeakUsage=4479
Status=
TempPageFile=FALSE

Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link).
ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku!

1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu videti kao grafik, tj za taj vremenski period se podaci više ne skupljaju)

2. Nema alata koji to radi, nego se koristi komanda iz CLI (link) :
a) Otići u folder gde se izveštaj nalazi
C:\Users\veldaebel>cd C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001
b) Prebaciti fajl u CSV (comma separated values) format :
C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001>relog DataCollector01.blg -f csv -o test.csv
Input
—————-
File(s):
DataCollector01.blg (Binary)
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
100.00%
Output
—————-
File: test.csv
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
The command completed successfully.
c) Ovaj fajl se onda lako uvlači u Excel.