Postoji i wget.exe za WIN 10 i može se naći ovde.
Meni treba za backup internog sajta.

Komanda se pokreće iz direktorijuma u koji je EXE fajl spušten.

Ovo radi odlično za HTML strane (u mom slučaju RedMine issue). Povlači i povezana dokumenta i linkovane ostale probleme.
wwget.exe -d -m –save-cookies=”D:\Moja Dokumenta\kolacici.txt” –keep-session-cookies –recursive –level=0 -e robots=off –page-requisites –adjust-extension –convert-links –output-file=”D:\Moja Dokumenta\wget.txt” –show-progress -U firefox -e http_proxy=http://10.10.10.10:80 –no-parent –auth-no-challenge –trust-server-names –user=velda –ask-password –no-check-certificate –directory-prefix=”D:\Moja Dokumenta\30000″ https://moj sajt/issues/30000

Setting –mirror (mirror) to 1
Setting –save-cookies (savecookies) to D:\Moja Dokumenta\kolacici.txt
Setting –keep-session-cookies (keepsessioncookies) to 1
Setting –recursive (recursive) to 1
Setting –level (reclevel) to 2
Setting robots (robots) to off
Setting –page-requisites (pagerequisites) to 1
Setting –adjust-extension (adjustextension) to 1
Setting –convert-links (convertlinks) to 1
Setting –output-file (logfile) to D:\Moja Dokumenta\wget.txt
Setting –show-progress (showprogress) to 1
Setting –user-agent (useragent) to firefox
Setting http_proxy (httpproxy) to http://10.10.10.10:80
Setting –no-parent (noparent) to 1
Setting –auth-no-challenge (authnochallenge) to 1
Setting –trust-server-names (trustservernames) to 1
Setting –user (user) to velda
Setting –ask-password (askpassword) to 1
Setting –check-certificate (checkcertificate) to 0
Setting –html-extension (adjustextension) to 1
Setting –span-hosts (spanhosts) to 1
Setting –directory-prefix (dirprefix) to D:\Moja Dokumenta\30000
Password for user ‘velda’:
moj sajt/bla bla [ <=> ] 177.46K –.-KB/s in 0.001s
moj sajt/favico 100%[=================================================>] 7.70K –.-KB/s in 0s
moj sajt/styles 100%[=================================================>] 26.89K –.-KB/s in 0s
moj sajt/themes 100%[=================================================>] 11.47K –.-KB/s in 0s
moj sajt/javasc 100%[=================================================>] 329.88K –.-KB/s in 0.005s
moj sajt/javasc 100%[=================================================>] 16.24K –.-KB/s in 0s
…..

Svičevi :
-P – definiše gde se spušta fajl/backup
-d – debug mode
-m – mirror
–recursive – za skidanje celog sajta (l=2 do II nivoa)
–page-requisites – Get all assets (CSS/JS/images)
–adjust-extension – Save files with .html at the end
–convert-links – Convert the links in the HTML so they still work in your local version
–no-parent – Do not ever ascend to the parent directory when retrieving recursively
–output-file – gde da se stavi log fajl
–show-progress – prikazuje progres
–user – definisanje naloga za rad i za HTTP i za FTP
–ask-password – da lozinka nije u komandnoj liniji
-no-check-certificate – pošto je sertifikat lokalan i pored ostalog i istekao…..
–save-cookies cookies.txt –keep-session-cookies / ove dve komande su zato da ne bi dobili samo login stranu!

Ali je problem ako treba spustiti DMSF fajlove.

Dobar link1