Šta se kopira i menja kada se prelazi na novi mail server

Šta se sve prenosi sa starog na novi mail server :

1. Nalozi korisnika i njihovi alijasi :
/etc/ – passwd, password-, shadow, shadow-, group, gshadow, gshadow- (paziti na UID-ove i GID-ove!)
/etc/ – aliases (aliases.db se generiše od fajla aliases, dakle ne prenosi se : # makemap hash aliases < aliases) Kompletan /home folder sa svim podfolderima - paziti na prava i vlasništva! Kompletan folder /var/spool/mail (to su inbox-i korisnika, paziti na prava i vlasništva!) Za ova predhodna dva slučaja najbolje je na ciljnom serveru omogućiti (privremeno) root login, da bi se ovo odradilo kako treba (/etc/ssh/sshd_conf). Ne koristiti scp, jer se pomoću njega ne mogu očuvati vlasništva nad fajlovima i folderima. Radi se SA servera na kome su originalni podaci. # rsync -rvza /home/a* 10.10.10.35:/home/ Ići deo po deo, inače je prevelik broj foldera/fajlova, pa formiranje liste fajlova traje JAKO dugo. Ovako vlasništva i prava ostaju očuvana. # rsync -rvza /var/spool/mail/* 10.10.10.35:/var/spool/mail/ 2. Podešavanja na nivou MailScanner-a :
/etc/MailScanner/ – filename.rules, filename.rules.allowall.conf, filename.rules.conf, filetype.rules, filetype.rules.allowall.conf, filetype.rules.conf, phishing.bad.sites.conf, phishing.safe.sites.conf,country.domains.conf
/etc/MailScanner/rules/ – spam.blacklistfilename.rules.allowall.conf.rules, spam.whitelist.rules, max.message.size.rules, content.scanning.rules, maximum.attachment.size.rules

Šta se menja
Tj gde se sve menja IP adresa :
/etc/hosts
/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/networking/profiles/default/hosts
/etc/sysconfig/networking/profiles/default/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/dovecot/dovecot.conf:address = 10.35.2.35
******
/etc/mail/access
# makemap hash access < access /etc/mail/local-host-names