Podaci o korisniku

Kako na zgodan način izlistati podatke o nekom korisniku :
# id korisnik1
uid=1034(korisnik1) gid=1034(korisnik1) groups=1034(grupa1)

Kako videti status korisnika (da li je lozinka zaključana) :
# passwd -S korisnik1
korisnik1 PS 2013-03-13 0 99999 7 -1 (Password set, SHA512 crypt.)
Ako je korisnikov nalog zaključan, to izgleda ovako :
# passwd -l korisnik1
Locking password for user korisnik1.
passwd: Success
# passwd -S korisnik1
korisnik1 LK 2013-03-13 0 99999 7 -1 (Password locked.)

Evo kratkog skripta koji proverava manje-više sve vezano za stanje naloga :
#!/bin/bash
echo “Ukucati nalog :”
read nalog
echo “Iz passwd fajla :”
less /etc/passwd|grep $nalog
echo “Iz forward fajla :”
more /home/$nalog/.forward
echo “ID naloga”
id $nalog
echo “Da li je nalog zakljucan :”
passwd -S $nalog

Ovo je veoma zgodno (a i važno) kada su u pitanju komplikovana prava nad folderima na FTP serverima.
Ako našem korisniku hoćemo da dodamo neku dodatnu grupu (osim one koju je dobio pristvaranju naloga), to se radi ovako :
# usermod -a -G grupa2 korisnik1
# id korisnik1
uid=1034(korisnik1) gid=1034(korisnik1) groups=1034(grupa1),1326(grupa2)

Kako videti koji su sve korisnici članovi jedne grupe :
# members mail
mail mail postfix korisnik1 korisnik2

Paziti, ova komanda nije po deafult-u na RHEL-u!