Sve se radi sa WIN 10 mašine koja je u domenu.

Kako dobiti podatke o pojedinačnom user-u :
C:\Users\velda>net user /domain velda
The request will be processed at a domain controller for moj.domen
User name velda
Full Name Velda *****
Comment Ime preduzeća
User’s comment
Country/region code 000 (System Default)
Account active Yes
Account expires Never
*****
User may change password Yes
*****
Logon hours allowed All

Local Group Memberships
Global Group memberships *gg1 *gg4
*gg2 *Domain Users
*gg3

Napomena : reč domain ostaje takva! NE upisuje se ime domena!!!

Kako videti sve članove neke globalne grupe :
C:\Users\veldaebel>net group ime-grupe /domain
The request will be processed at a domain controller for domain moj.domen
Group name ime-grupe
Comment
Members
———————————————————
user1 user2 user3
user4 user5

Ako ime grupe sadrži BLANKO karakter, upit je ovakav :
C:\WINDOWS\system32>net group “grupa jedan” /DOMAIN
The request will be processed at a domain controller for domain mfin.trezor.rs.
Group name grupa jedan
Comment moja prva grupa
Members
——————————————————————————-
korisnik1 korisnik2 korisnik3
korisnik4 korisnik5
The command completed successfully.

Kako videti adrese AD servera u domenu :
C:\WINDOWS\system32>nltest /dclist:moj.domen
Get list of DCs in domain ‘moj.domen’ from ‘\\server1’.
server1.moj.domen [DS] Site: Srbija1
server2.moj.domen [PDC] [DS] Site: Srbija2
The command completed successfully

Kako od gomile podataka, npr o korisniku, dobiti samo podatak o njegovom imenu :
C:\WINDOWS\system32>net user velda /DOMAIN | find “Full”
Full Name Velda xxxxx

Kako iz komandne linije restartovati udaljenu radnu stanicu (koja je u domenu, i nad kojom korišćeni nalog ima administratorska prava) :
C:\WINDOWS\system32>net use \\udaljeni.kompjuter
Enter the user name for “udaljeni.kompjuter”: moj.domen\velda
Enter the password for “udaljeni.kompjuter”:
The command completed succesfully

C:\WINDOWS\system32>shutdown /r /m \\udaljeni.kompjuter

Gde je :
/s – Shutdown the computer
/r – restart computer
/m \\computer – Specify the remote computer
/l – Log off
/t xxx – Set the time out period before shutdown to xxx seconds
/c “comment” – Message to display on the screen before restart or shutdown

GUI opcija je da se u komandnu liniju upiše :
C:\WINDOWS\system32>shutdown/i

Napomena : ne, nema razmaka kod slova “i”

čime se priziva grafički interfejs :

Kako dobiti SVE podatke koje AD ima o nekom korisniku :
C:\Users\veldaebel>dsquery * -filter “samaccountname=velda” -attr *
…..
objectClass: user
cn: Velda
…..
title: Naziv mog posla
description: Moje odeljenje
…..
distinguishedName: CN=Velda,OU=A1,OU=A2,DC=moj,DC=domen,DC=com
…..
mail: moja mail adresa
…..

A ako od ove gomile tražite samo jedan podatak :
C:\Users\veldaebel>dsquery * -filter “samaccountname=velda” -attr title

Dobar link.