Kako proveriti jeli vaš mail server open relay

Sve se radi sa mašine koja se ne nalazi u vašoj mreži (ili koju možete da iskoristite da vašem serveru priđete po njegovoj javnoj adresi).
Kuca se iz komandne linije :

# telnet spoljašnji-IP-servera 25 – kuca se
Trying poljašnji-IP-servera…
Connected to mail.moj.domen (poljašnji-IP-servera).
Escape character is ‘^]’.
helo mail-2012 mail-2012 ESMTP Sendmail 8.xx.y/8.xx.y; Wed, 12 Dec 2012 13:17:55 +0100
250 mail-2012.domen Hello [poljašnji-IP-servera], pleased to meet you
helo mail-2012 – kuca se
250 mail-2012.domen Hello [spoljašnja-IP-sa-koje-idete], pleased to meet you
mail from:neka-adresa@neki-domen – kuca se
250 2.1.0 neka-adresa@neki-domen… Sender ok
rcpt to:adresa1@gmail.com – kuca se
550 5.7.1 adresa1@gmail.com… Relaying denied. IP name lookup failed [spoljašnja-IP-sa-koje-idete]
data – kuca se
503 5.0.0 Need RCPT (recipient)
rcpt to:adresa2@yahoo.com – kuca se
550 5.7.1 adresa2@yahoo.com… Relaying denied. IP name lookup failed [spoljašnja-IP-sa-koje-idete]

Sajtovi preko kojih se open relay može proveriti :
http://www.dnsgoodies.com/
http://www.mob.net/~ted/tools/relaytester.php3
http://www.checkor.com/