Dodavanje CentOS6 repository-ja na RHEL6 + NRPE agent

Ovo uputstvo podrazumeva da RHEL repo radi, što znači da su DNS rezolver serveri namešteni kako treba (podešeni resolver serveri u /etc/resolv.conf fajlu, podešen proxy server i njegov port u /etc/yum.conf)…..

Instalacija CentOS repozitorijuma na RHEL6 :
# vi /etc/yum.repos.d/centos.repo
U fajl (pošto pravimo novi fajl), upisujemo sledeće :

[centos]
name=CentOS $releasever – $basearch
baseurl=http://ftp.heanet.ie/pub/centos/6/os/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

Još neki CentOS repositoriji koji mogu biti korisni (paziti da se glavna verzija za CentOS mora fizički upisati u fajlu, ovde je to 6) :
[base]
name=CentOS $releasever – Base
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/6/os/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

[updates]
name=CentOS $releasever – Updates
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/6/updates/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

[extras]
name=CentOS $releasever – Extras
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/6/extras/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

U fajlu /etc/yum.repos.d/rhel-source.repo isključiti RHEL repository tako što će se staviti da je :
enabled=0
za svaki od repozitorijuma.

Testiranje rada :
# yum install gd
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, security
centos | 3.7 kB 00:00
centos/primary_db 63% [===================- ] 475 kB/s | 2.8 MB 00:03 ETA
…..

Ako je potrebno instalirati nrpe agenta na CentOS6 ili RHEL6, treba instaliurati dodatni repsitory – EPEL :
# rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# yum –enablerepo=epel -y install nrpe nagios-plugins

I to je to.