Imamo novi monitoring alat : Zenoss
Crtice :
Prilično nepregledan
Jako malo dokumenata na Internetu
Konfuzan za korišćenje
Loša dokumentacija
Zaključak : da ne moram, svakako ne bih njega izabrala

Zenoss i IIS
Nije jednostavno postaviti monitoring za IIS, a u dokumentaciji to UOPŠTE nije adekvatno objašnjeno!
WIN 2003
Zahteva Windows Management Framework za WIN Server 2003 (koji sadrži Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0, BITS 4.0)
Mora se odrediti jedan user na nivou AD-a koji će se koristiti za monitoring za sve WIN servere, i taj se user-u na nivou svakog lokalnog servera mora svatiti u Administrators grupu.
Potrebno je omogućiti WinRM Service :
Allow automatic configuration of listeners -> Enabled -> Under IPv4 filters input “*” without the quotation marks
Allow Basic authentication -> Enabled
Allow unencrypted traffic -> Enabled
Potrebno je omogućiti Windows Remote Shell :
Allow Remote Shell Access -> Enabled
Specify maximum number of processes per Shell -> Enabled -> MaxProcessesPerShell = 2147483647
Specify maximum number of shells per user -> Enabled -> MaxShellsPerUser = 2147483647
Specify shell Timeout -> Enabled -> ShellTimeOut = 2147483647

WIN 2008
Da bi se IIS „video“ od strane Zenoss-a treba instalirati „IIS Management Scripts and Tools“ :
Select Start > Administrative Tools > Server Manager
Server Manager appears. Select Web Server (IIS) under Roles, and click Add Role Services
I naravno, neophodan je odabrani user dodat u grupu lokalnih Administrators.

Zenoss
OBAVEZNO server treba ubaciti pod Device Class : /Server/Microsoft/Windows (inače ništa neće raditi kako valja!)
Pod Configuration Properties podesiti sledeće promenljive :
zWinRMUser, zWinRMPassword, zWinKDC (to je IP adresa ili ime za AD server)
Dodati željene module koje WinRM omogućava (pod Modeler Plugins)

Kada se sve izmene i konfiguracije završe, uraditi “Model Device” i pažljivo pratiti izlaz, da nema grešaka!
Tek posle ovoga bi trebalo da se pod “Monitoring Templates” pojavi i Template za IIS.