MS SMS SQL 2018 upiti (2)

Ako se radi upit za broj, dati broj MORA biti između BAŠ OVAKVIH navodnika :
where Broj = ‘00123’

Napomena : ‘ se nalazi na tastaturi pod slovom “ć” kada je tastatura nameštena na ENG.

Ako je potrebno nad kolonom Broj napraviti više upita, to se radi ovako :
where Broj in (‘00123’, ‘001320’)

Ako je upit za deo podatka :
where Broj like ‘%123’
% zamenjuje jedan ili vise karaktera

Ako nam treba samo deo kolona iz tabele :
SELECT TOP (1000000) [Kolona1]
,[Broj]
,[Kolona2]
,[Kolona3]
FROM [DBTEST].[dbo].[tStanjaBrojeva]
where Broj in (‘0000123’, ‘0000456’, ‘0000789’)

REZULTAT :
Kolona1 Broj Kolona2 Kolona3
111 0000123 aaa xxx
112 0000456 bbb yyy
113 0000789 ccc zzz

Da bi se radio upit treba ubaciti ` i , i razmak.
To je najbolje raditi u notepad++ >
Radi se replace \n sa ` i to stavlja ` na pocetku Broja
Radi se replace \r sa `,blanko i to kreira niz kakav nam treba.
Uvek proveriti pocetak i kraj niza!