VBA – Visual Basic for applications – početak 2

VBA za Excel

Wildcards
? Any single character
* Zero or more characters
# Any single digit (09)
[ charlist ] Any single character in charlist
[! charlist ] Any single character not in charlist

Dobar link1

Ovo je običan Excel, bez VBA
Šta ako hoću da spojim vrednosti iz raznih ćelija koje sadrže vreme u obliku hh:mm, i cele brojeve, i da između njih postavim “pipe”?
To je onda radi ovom formulom :
=TEXT(F27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(G27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(H27,”hh:mm”)&”|”&I27&”|”&J27&”|”&K27&”|”&I27&”|”&TEXT(L27,”hh:mm”)

A ovo je niz ćelija koje sam spojila u jednu :
07:46 19:06 00:28 10 20 20 05:40

Odličan link.

*Kako kroz VBA kopirati pojedinačni grafik iz određenog radnog lista (gde ima mnogo grafika) u određeni grafički fajl*
Private Sub CommandButton6_Click()
Worksheets(“mojlist2”).ChartObjects(15).Activate
ActiveChart.Export “D:\Testiranje\test.png”
End Sub

Napomena : ime fajla MORA da se navede u apsolutnoj putanji!
Takodje je broj 15 redni broj grafika na tom radnom listu.

Može i ovako :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(16).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”

Ako treba da se kopira više grafika, ova naredba se samo niže.
Problem može biti u rednom broju grafika, jer (gle čuda) ljudi i kompjuteri NE broje grafike na isti način, pa se mora malo gađati.

Povremeno naredba chart.export generiše prazan fajl od 0KB. Ako se to desi, taj objekat je potrebno prethodno aktivirati (to je Excel bug) :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Activate
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”