Proširenje lvol-a na CentOS-u

Kako naterati CentOS 6U4 kome je posle virtuelizacije konstatovano da nedostaje prostor u root (/) particiji, a na sebi ima LVM, da vidi dodati LUN, i da ga doda tamo gde treba.
Napomena : Ovde je u pitanju virtuelna mašina, ali je postupak isti i kada je samostalni server.

1. Snimiti postojeće stanje
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_server80-lv_root
45G 2.3G 41G 6% /
tmpfs 939M 72K 939M 1% /dev/shm
/dev/sda1 485M 37M 423M 9% /boot

# vgdisplay -v vg_server80
…..
VG Status resizable znači može joj se menjati veličina
……
Cur PV 1 trenutno prisutnih diskova/LUN-ova unutar VG
Act PV 1
VG Size 49.51 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 12674
Alloc PE / Size 12674 / 49.51 GiB
Free PE / Size 0 / 0 nema ni malo neiskorišćenog prostora na postojećem disku/LUN-u
…..
— Logical volume —
LV Path /dev/vg_server80/lv_root
…..
— Physical volumes —
PV Name /dev/sda2
…..

# pvscan vide se svi prezentovani LUN-ovi, ali samo ako su konvertovani u PE
File descriptor 7 (pipe:[1238093]) leaked on pvscan invocation. Parent PID 9950: bash
PV /dev/sda2   VG vg_server80   lvm2 [49.51 GiB / 0    free]
Total: 1 [49.51 GiB] / in use: 1 [49.51 GiB] / in no VG: 0 [0   ]

2. Videti koji je disk dodat sistemu
Treba naći koji je disk dodat sistemu, na koji se onda može proširiti “/”

Kako se vidi novi dodati LUN : resetovati server i pogledati kroz dmesg, ili, ako su već postojeći diskovi bili /dev/sda (kao što je ovde slučaj) :
# cd /dev/
# ll|grep sd
brw-rw—-  1 root disk      8,   0 Sep  5 15:39 sda
brw-rw—-  1 root disk      8,   1 Sep  5 15:39 sda1
brw-rw—-  1 root disk      8,   2 Sep  5 15:39 sda2
brw-rw—-  1 root disk      8,  16 Sep  5 15:39 sdb

3. Novonađeni disk treba prezentovati sistemu
# pvcreate /dev/sdb kreiramo Physicah Extends na novom disku
Physical volume “/dev/sdb” successfully created
# vgextend vg_server80 /dev/sdb proširujemo Volume Group
Volume group “vg_server80” successfully extended
# vgdisplay -v vg_server80 provera urađenog
…..
PV Name /dev/sdb
PV UUID ugCJE6-XBbN-fK9K-y6XU-HnvH-21a0-beUHC9
PV Status allocatable
Total PE / Free PE 511 / 511

Proširujemo Logical Volume za dodatnih 511 PE (fizičkih ekstenda) novog LUN-a :
# lvextend -l+511 /dev/vg_server80/lv_root
Extending logical volume lv_root to 47.57 GiB
Logical volume lv_root successfully resized
# resize2fs /dev/vg_server80/lv_root
resize2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem at /dev/vg_server80/lv_root is mounted on /; on-line resizing required
old desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 3
Performing an on-line resize of /dev/vg_server80/lv_root to 12469248 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vg_server80/lv_root is now 12469248 blocks long.

# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_server80-lv_root
47G 2.3G 43G 6% /
tmpfs 939M 72K 939M 1% /dev/shm
/dev/sda1 485M 37M 423M 9% /boot

Odličan link.