HP UX, kako proveriti disk

1. Proveriti sistemski log
#more /var/adm/syslog/syslog.log
2. Neka OS očita ponovo HW
#ioscan –fnC disk
Samo diskovi koji su “CLAIMED” su OK, ako kod nekih piše “NO_HW” tu je problem. Naravno još gore ako uopšte nije u listingu…
3. Podaci o disku
#diskinfo –v /dev/rdsk/cXtYdZ
Ako ovo pokazuje veličinu od 0 bajta, tu je problem…
4. Provera rada diska
#dd if=dev/rdsk/cXtYdZ of=/dev/null bs=1024k
Ako u izlazu ove komande nema I/O grešaka, disk je OK
Primer dobrog diska :
#dd if=/dev/rdsk/c0t1d0 of=/dev/null bs=1024k count=64
64+0 records in
64+0 records out
Primer lošeg diska :
dd if=/dev/rdsk/c0t1d0 of=/dev/null bs=1024k
dd read error: I/O error
0+0 records in
0+0 records out
5. Provera stanja VG-ova i LVol-ova
# vgdisplay –v | more

— Physical volumes —
PV Name /dev/dsk/c1t2d0
PV Status unavailable
Total PE 1023
Free PE 100

# lvdisplay –v /dev/vg01/lvol3 | more

LV Status available/stale

current /dev/dsk/c1t2d0 0103 stale …
Kada je disk “unavailable” ili “stale” i to ukazuje na probleme sa njim…

Link : http://kmit4u.blogspot.com/2010/06/unix-hp-ux-how-to-check-bad-disk.html