Da probam nešto novo : Zabbix (pošto imam neverovatnih problema da NagiosGraph nateram da radi gngngn).
Sve se radi na CentOS6U4/64 serveru.

Zabbix instalacija
Ako probate kroz YUM daće vam prilično matoru verziju (1.8 u odnosu na 2.2.3), tako da sam skinula RPM pakete sa sajta. Obavezno skinuti SVE rpm pakete iste verzije, i pri instalaciji ići OBAVEZNO navedenim redosledom :
# yum install OpenIPMI-libs*
# yum install
# yum install php*
# rpm -ivh zabbix-xxx
# rpm -ivh zabbix-agent-xxx
# rpm -ivh zabbix-server-mysql-xxx zabbix-server-xxx
# rpm -ivh zabbix-web-xxx zabbix-web-mysql-xxx
I da, MORA tako (po dva paketa zajedno) inače javlja prilično blesave greške.
Šta je šta od paketa :
zabbix is Zabbix server
zabbix-agent is Zabbix Agent
zabbix-web is Zabbix Web interface
zabbix-proxy (optional) is Zabbix Proxy

Konfiguracija
RPM instalacija odmah pravi i nalog “zabbix”
1. MySQL baza, i DB za zabbix :
mysql> create user ‘zabbix’@’localhost’ identified by ‘lozinka’;
mysql> create database zabbix;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to ‘zabbix’@’localhost’;
mysql> flush privileges;
mysql> exit
2. Sada tu treba ubaciti bazu i podatke. Spustiti zabbix-xxx.tar.gz sa sajta, i otpakovati ga na zgodnom mestu. Pod folderom : /zgodno-mesto/Zabbix/zabbix-xxx/database/mysql uraditi :
# mysql -u zabbix -p zabbix < schema.sql
# mysql -u zabbix -p zabbix < images.sql
# mysql -u zabbix -p zabbix < data.sql
U ovom slučaju prvo “zabbix” je username, a drugo “zabbix” je ime baze nad kojom vršimo radnju.
3. PHP konfiguracija
Uvek sačuvati originalni fajl!!!!
Menjamo fajl /etc/php.ini :
max_execution_time = 300
max_input_time = 300
post_max_size = 16M
date.timezone = UTC
4. Aktiviramo zabbix.php fajl :
# cp /usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php.example
/usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php
I menjamo u njemu sledeće :
$DB[“TYPE”] = ‘MYSQL’;
$DB[“SERVER”] = ‘localhost’;
$DB[“PORT”] = ‘0’;
$DB[“DATABASE”] = ‘zabbix’;
$DB[“USER”] = ‘zabbix’;
$DB[“PASSWORD”] = ‘moja-lozinka’;
5. Web konfiguracija :
Fajl /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
Odhešujemo i izmenimo stavku :
php_value date.timezone Europe/Belgrade
6. Konfiguracija samog Zabbix servera, /etc/zabbix/zabbix_server.conf :
ListenPort=10051
SourceIP=10.10.10.222
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
DebugLevel=3
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=moja-lozinka
7.
# vi /etc/zabbix/dbconfig.php

Starovanje servisa
# service zabbix-server start

Zabbix agent
Napraviti fajl /etc/zabbix/zabbix_agent.conf :
Server=10.10.10.222
I fajl /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf :
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
DebugLevel=3
Server=10.10.10.222
Ovo je IP Zabbix servera
ServerActive=10.10.10.222
Hostname=ime.hosta
Ovo je FQDN hosta na kome se nalazi Zabbix agent
Startovanje servisa :
# service zabbix-agent start

Prilazak servisu :
http://10.10.10.222/zabbix