Unix i procesi koji se podižu sa serverom

Startup i shutdown skripte na HP UX serveru imaju 3 dela :

1.Originalna skripta se uvek nalazi u /sbin/init.d
2.Konfiguracioni fajl za skriptu je u /etc/rc.config.d (može, a ne mora da postoji)
3.Symlink fajl za skriptu koji se nalazi pod /sbin/rc*.d/
(zvezdica može biti od 0 do 6)

Kako aktivirati startup/shutdown skripte pri podizanju servera :
Korak 1 : staviti željenu skriptu pod folder /sbin/init.d/
Korak 2 : Napraviti sym link ka skripti za :
Startovanje servisa : # ln -s /sbin/init.d/ur_script /sbin/rc3.d/S900urscript.rc
Zaustavljanje servisa : # ln -s /sbin/init.d/ur_script /sbin/rc3.d/K900Ur_script.rc
Korak 3. Staviti konfiguracioni fajl pod /etc/rc.config.d (može, a ne mora)

Značenja :
S označava “start” i podići će servis
K znači “kill” i oboriće servis
Broj NNN (ovde je 900) određuje redosled podizanja/obaranja skripti

Primer : CRON servis

/sbin/init.d/cron –> izvršna skripta
/etc/rc.config.d/cron –> konfiguracioni fajl
/sbin/rc2.d/S730cron –> start symbolic link
/sbin/rc1.d/K270cron –> kill symbolic link

Dobri linkovi : link1, link2