Mail server i stvari koje UVEK treba imati na umu

Pregled :
SMTP, POP3 i IMAP su TCP/IP protokoli koji se koriste u mail komunikaciji. Svaki protokol predstavlja specifičan set komunikacionih pravila između servera.
SMTP
SMTP znači “Simple Mail Transfer Protocol”. SMTP se koristi kada se mail isporučuje od klijenta (kao što je Outlook), ka mail serveru, ili kada dva mail servera komuniciraju međusobno. SMTP koristi port 25.
POP3
POP3 znači “Post Office Protocol”. POP3 omogućava klijentu da spusti svoju poštu sa servera. POP3 je jednostavan protokol i ne daje mnogo mogućnosti, sem download-a. Njegov dizajn pretpostavlja da klijent sa servera spušta svu raspoloživu poštu, briše je sa servera, i onda raskida vezu. On nema nikakvu mogućnost da na mail poruke stavlja flagove kao što su “viđeno”/seen, “odgovoreno”/answered ili p”prosleđeno”/forwarded. POP3 obično koristi port 110.
IMAP
IMAP znači “Internet Message Access Protocol”. IMAP ima mnogo istih osobina kao POP3. To je takođe protokol koji email klijent može da koristi da spusti poštu sa servera. Ali IMAP ima mnogo više mogućnosti od POP3 protokola. IMAP protokol je dizajniran tako da dopušta korisnicima da poštu ostave na serveru. IMAP zahteva više prostora na disku servera, i više CPU resursa nego POP3, jer se svi mail-ovi čuvaju na njemu. IMAP omogućava flagovanje/označavanje poruka, daje mogućnost pravljenja foldera na serveru (default-ni su : Sent, Drafts, i Trash folderi).IMAP obično koristi port 143.

Protocol Purpose Normal port SSL variant SSL port
HTTP Web server 80 HTTPS 443
SMTP Send email 25 SMTPS 465
POP3 Read mail 110 POP3S 995
IMAP Read email 143 IMAPS 993