ClamAV greška u maillog-u

Ako se u /var/log/maillog fajlu (koji treba redovno gledati!!) javi sledeća greška :
Sep 30 03:13:06 mail-server update.virus.scanners: Running autoupdate for clamav
Sep 30 03:13:06 mail-server ClamAV-autoupdate[10787]: ClamAV updater /usr/local/bin/freshclam cannot be run

To znači da MailScanner freshclam binary traži na pogrešnom mestu. Proveriti gde se freshclam binary nalazi (obično je u folderu /usr/bin).
U fajlu /etc/MailScanner/virus.scanners.conf treba izmeniti dve linije :
#clamav /usr/lib/MailScanner/clamav-wrapper /usr/local
#clamd /bin/false /usr/local
u :
clamav /usr/lib/MailScanner/clamav-wrapper /usr
clamd /bin/false /usr

Posle ovoga restartovati MailScanner servis.